Τοπογραφικές Εργασίες

1) Αποτυπώσεις οικοπέδων και γηπέδων, σε σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. 87

2) Μετρήσεις υψομέτρων και

3) Χαράξεις

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι πλέον απαραίτητο σε οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη (πώληση, κατάτμηση, σύσταση κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας κ.α.). Επίσης το τοπογραφικό είναι προαπαιτούμενο από το Δασαρχείο για το χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δασικής ή όχι. Τέλος για την έκδοση οικοδομικής άδειας που αφορά την κατασκευή από μια απλή περίφραξη έως μια κατοικία πρέπει να έχει προηγηθεί σύνταξη τοπογραφικού. Η χάραξη είναι στην ουσία η υλοποίηση επί του εδάφους του τοπογραφικού. Με τη χάραξη μπορεί να γίνει η επί τόπου ακριβής οριοθέτηση των οικοπέδων και των γηπέδων καθώς και της θεμελίωσης μελλοντικών κτισμάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Μετάβαση στο χώρο στον οποίο θα γίνει η αποτύπωση. Υπόδειξη των ορίων της ιδιοκτησίας από τους ιδιοκτήτες και προσκόμιση απαραιτήτων στοιχείων (π.χ. συμβόλαια, γειτονικοί ιδιοκτήτες κ.α.). Εν συνεχεία αποτύπωση της έκτασης και των κτισμάτων με τη χρήση ταχύμετρου και G.P.S. Τέλος επεξεργασία στο γραφείο των αποτελεσμάτων της μέτρησης και σύνταξη του τοπογραφικού.