Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων - Βεβαιώσεις Ακινήτων

1) Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων.

2) Έκδοση βεβαιώσεων σε ακίνητα.


ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τις 21.09.2011 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις. Για το λόγο αυτό, ορθό θα ήταν όλοι οι πολίτες – ιδιοκτήτες που έχουν οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς τη συμφωνία της ιδιοκτησίας τους με την νόμιμη οικοδομική άδεια να ελέγξουν το ακίνητό τους για να μη βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων σε μια μελλοντική μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος. Με την ένταξη στη ρύθμιση εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος, ενώ αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Μετάβαση στο χώρο του ακινήτου και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Προσκόμιση από τον ιδιοκτήτη όλων των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν το αυθαίρετο. Προσδιορισμός των παραβάσεων, υπολογισμός του προστίμου, σύνταξη της μελέτης και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο υπουργείο. Πληρωμή παραβόλου και προστίμου (εφάπαξ ή σε δόσεις) και εξασφάλιση της αντίστοιχης βεβαίωσης.